System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Krypgrund

Konstruktionsprincip

En uteluftsventilerad krypgrund är en grundkonstruktion med ett fribärande värmeisolerat bjälklag, där utrymmet mellan marken och bjälklaget ventileras med uteluft genom ventilöppningar. Kryprumsbjälklag kan bestå av trä eller ett homogent material som betong eller lättbetong. Utrymmet mellan mark och bjälklag ska vara minst 500 mm. Det är viktigt att luftfuktigheten i krypgrunden hålls på en låg nivå så att inte golvkonstruktionen angrips av mögelskador.

Konstruktionen består av

 • dräneringslager
 • ventilerat utrymme
 • golvbjälklag
 Krypgrund ren

Vägledning


Markplanering
En korrekt utformad undergrund och är av största vikt eftersom en stor del av fuktbelastningen kommer via avdunstning från mark samt ytvatten som tränger ner i grunden. För att hindra ytvatten från att tränga ner i krypgrunden krävs ordentlig markplanering och en fungerande dränering. 3 meter intill huset ska marken luta 1:20 ut från huset så att inte ytvatten kan rinna ner i krypgrunden. Lågpunkterna utformas så att överskottsvatten kan dräneras bort. Om huset ligger intill en slänt grävs ett dike som fylls med makadam för att leda undan överskottsvattnet.

Dränering
Dräneringsledningarnas uppgift är att förhindra vatteninträngning i grunden, de skyddar dock inte grunden från markfukt. Ledningarna placeras under schaktbotten utvändigt grundsulan och i lutning till dagvattenbrunnen. Dräneringsledningen kringfylls med dränerande material av makadam.

Därefter fylls grundbotten med ett dränerande och kapillärbrytande makadamlager som ska vara minst 150 mm. På makadamen läggs en plastfolie som säkrar krypgrunden mot avdunstningsfukt. Plasten avslutas ca 50 mm från sockeln och punkteras i lågpunkterna så att eventuellt kondesvatten ges möjlighet att dräneras bort. Plasten hålls på plats med exempelvis stenar i ytterhörnen.

Markisolering
För att inte den inkommande uteluften ska kylas av och kondensera mot marken kan också marken värmeisoleras. Ovanpå avdunstningsskyddet (plastfolien) läggs 50 mm Markskiva industri.

Tjälisolering
Vid grundläggning på tjälfarlig mark ska man grundlägga på sådant djup att risken för tjälskador elimineras. För den uteluftsventilerade grunden är värmeläckaget till marken begränsat, speciellt med grundbottenisolering och tjock bjälklagsisolering. Detta åtgärdas gemom att på samma sätt som för en platta på mark placera en utvändig randisolering i marken runt hela grundmuren.

Grundmur
För att förhindra att vatten och snö tränger in i krypgrunden ska höjden till underkant ventilationsöppning ej vara mindre än 200 mm. Ur energisynpunkt behöver grundmurarna normalt inte isoleras. Dock bör de isoleras ur fuktsynpunkt eftersom risk för kondes mot kalla ytor som grundmuren är stor vid temperaturskiftningar eller om ventilationen är dålig.

Ventilation

Ventilationen har en central roll i utformningen av en fuktsäker krypgrund. Underkanten på ventilationsöppningarna bör vara minst 200 mm över mark och anordnas så att fullgod luftgenomströmning av kryputrymmet uppnås med hänsyn till risk för fukt och radon

Ventilation med uteluft av ett kryprum kan utföras på två sätt:

 • Självdragsventilation
 • Mekanisk ventilation

Självdragsventilation

Vid självdragsventilation utnyttjar man den tryckskillnad som uppstår, på grund av vindens inverkan, på ett hus. Genom ventilationsöppningar i grundmuren och öppningar i mittbalken skapas en genomluftning av kryputrymmet.

Ventilerna i grundmuren ska placeras jämt fördelat med en koncentration intill hörnen. Där placeras en ventil nära varje hörn dock max 0,5 meter från hörnet. För att förbättra ventilationen bör hela grundmurar undvikas inne i krypgrunden. Vid behova av bäring inne i krypgrunden används istället pelare och balk.

Mekanisk ventilation
Vid användandet av mekanisk ventilation kan antalet ventiler reduceras med bibehållen luftomsättning. Med mekanisk ventilation har man också möjlighet att ha två driftlägen ett för vinterhalvåret med lägre luftomsättning och ett för sommarhalvåret med högre luftomsättning. Mekanisk ventilation ställer krav på att man är observant för eventuella driftstopp. Speciellt under sommarhalvåret kan den relativa fuktigheten stiga kraftigt om ventilationssystemet är satt ur spel.

 987.gif
Placering av ventilationsöppningar

985.gif
Ventilationsöppning med rak kanal

 1. Rockwool FlexiBatts
 2. Rockwool Skalmursskiva
 3. Ventilationskanal

986.gif
Ventilationsöppning med böjd kanal

 1. Rockwool FlexiBatts
 2. Rockwool Skalmursskiva
 3. Ventilationskanal


PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)