System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Mellanbjälklag

Konstruktionsprincip

 Mellanbjälklag

Mellanbjälklag av trä

Byggnader uppdelas i våningsplan genom våningsbjälklag. Det ställs förutom krav på bärförmåga också krav på ljud- och brandtekniska egenskaper. Bjälklagskonstruktioner med Rockwool stenullsprodukter uppfyller alla dessa krav. För lätta våningsbjälklag, vanligtvis av trä, blir det ofta nödvändigt med både flytande golv och nedpendlat undertak för att kunna uppfylla de högre kraven, speciellt beträffande ljudreduktion och stegljudsdämpning. I det följande ges exempel på våningsbjälklag, lätta av trä och tunga av lättbetong eller betong

 

 

 1000.gif

Konstruktionsprincip

1. Spånskiva 22 mm
2. Rockwool Stegljudskiva
3. Spånskiva 22 mm
4. Träbjälkar c 600 mm
5. Rockwool FlexiBatts 95 mm brandsäker infästn.
6. Beklädnadsskiva
7. Rockwool FlexiBatts 45 mm brandsäker infästn.
8. Beklädnadsskiva 

Brand

Mellanbjälklag kan vara både bärande och brandavskiljande (REI). Rockwool stenull har brandskyddande egenskaper och bidrar till flera fördelar.

  • Materialet ökar inte brandbelastningen
  • Under en brand bevaras isoleringsförmågan
  • Materialet avger inte några aggressiva gaser under brand

Bärförmåga (R)
Rockwool skyddar sidorna på golvbjälkarna så att de endast exponeras av branden mot kortsidan. Det betyder att bärförmågan upprätthålls under en längre tid. 

Täthet (E)
Rockwool stenull reducerar temperaturökning på oexponerad sida, därmed tar det längre tid innan branden kan spridas vidare. 

Isolering (I)
Rockwool stenull begränsar temperaturstigningen på den oexponerade sidan.

När det ställs brandkrav på lätta golvkonstruktioner, skall isoleringen vara fasthållen vid bjälkarnas undersidor så att den inte lossnar om skivbeklädnaden brinner bort. För horisontella konstruktioner kan fasthållning ske med ståltrådar med högst 300 mm avstånd, ståltrådsnät eller gles minst 19 mm träpanel med högst 250 mm fria avstånd.

 

 

 

 

Brandteknisk fasthållning

1001.gif

Brandteknisk fasthållning, vågräta konstruktioner

  1. Ståltråd c/c max 300 mm, eller ståltrådsnät
  2. 19 mm glespanel

Ljud

Genom att isolera mellanbjälklaget förbättras luftljudsisoleringen mellan de olika våningarna. I enfamiljshus där det ska vara en hyresgäst i undervåningen och i horisontellt delade bostadshus ställs krav på dämpning av både steg- och luftljud. Genom att fullisolera bjälklaget och kombinera med stegljudsisolering på bjälklaget får man maximal effekt av stenullens goda ljudabsorberande egenskaper.

Luftljud (R´w)
Luftljud (R’w) är ljud som sprider sig i luft från ljudkällor, ju högre R’w-värde, desto bättre är luftljudsisoleringen. Det kan vara ljud från t.ex. en musikanläggning.

Luftljudsisolering betecknas med:
Rw = vägt ljudreduktionstal i laboratorium
R'w = vägt reduktionstal i byggnaden

Laboratoriemätningar brukar generellt vara 4 - 5 dB bättre än mätningar gjorda på plats för samma konstruktion.

Stegljud (L´n,w)
Stomljud (L´n,w) är buller från bl.a stegljud som överförs i konstruktionen.
Ju lägre L´n,w-värde, desto bättre är stegljudsisoleringen.

Stegljudsisolering betecknas med:
L´n,w = vägd stegljudsnivå i laboratorium
L´n,w = vägd stegljudsnivå i byggnaden

Anpassningsfaktor (C)
C50-3150 innebär att hänsyn tas till låga frekvenser. Frekvensområdet är från 50 Hz till 3150 Hz.

Flanktransmission
Flanktransmission är ljud som överförs via anslutande väggar och bjälklag förbi den avskiljande konstruktionen till intilliggande utrymmen. Överföringen kan även ske via överhörning i ventilationssystemet eller ljudläckage i otätheter.

Flanktransmission
Överföring av ljud via bjälklag

Hur uppfattas olika ljudreduktionsnivåer?

1 dBEn ändring som är så stor att den kan märkas
3 dBEn väsentlig förändring som tydligt kan märkas, motsvarande en förändring av hörselintrycket med 20 %
6 dBMotsvarar en förändring av hörselintrycket med 35 %
10 dBMotsvarar en förändring av hörselintrycket med 50 %

Dimensioneringsanvisningar

 

I EKS antas vertikal last av inredningar och personer bestå av en utbredd last eller en koncentrerad last. Den utbredda lasten antas bestå av två lastdelar, i form av en bunden och en fri. En analys av de i det aktuella fallet möjligt förekommande lasterna skall även utföras innan lämplig golvkonstruktion väljes. För Rockwool Stegljudskiva täckta med 22 mm spånskivor kan, verifierat av utförda belastningsförsök, värden enl tabellen nedan tillåtas.

 

 

 
Last Rockwool Stegljudskiva <50 mm
Hjullast 0,75 kN/hjul
Punktlast 1,5 kN/0,1x0,1 m
Utbredd belastn. 2,5 kN/m2
Linjelast 2,5 kN/lm

Belastningar som kan tas upp av Rockwool StegljudsskivaPrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)