System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Platta på mark

Konstruktionsprincip för markisolering

En platta på mark är en golvkonstruktion som anläggs i direkt anslutning mot marken. Betongplattan skyddas med:

 • Kapillärbrytande skikt 
 • Dränering
 • Värmeisolering
 • Tjälisolering
 • Dagvattensystem
 • Marklutning

Principiell uppbyggnad för markisolering
Platta på mark innehåller normalt 5 skikt

 1. Golvbeläggning
 2. Betongplatta 
 3. Värmeisolering
 4. Kapillärbrytande skikt
 5. Mark

Sockeln eller kantbalk bör alltid isoleras, dels för undvikande av kondens eller hög relativ fuktighet i betongplattan, dels för att uppnå erforderlig golvtemperatur enl kravet i BBR.

Konstruktionsprincip - markisolering
 

 Platta på mark kan isoleras

 • under betong
 • under och över betong
 • över betong

Konstrukionsprincip

Markisolering under betongplatta

 1. Golvbeläggning
 2. Betongplatta
 3. Rockwool Markskiva Industri
 4. Kapillärbrytande skikt
 5. Bef. mark

Kapillärbrytande skikt

 

Betong är ett kapillärsugande material och därför är det viktigt att en golvkonstruktion byggs upp i en kombination av värmeisolering och ett dränerande material. Det kapillärbrytande skiktet skall förhindra att vatten sugs upp i betongplattan och består normalt av minst 150 mm välkomprimerad makadam, 8-16 mm. Finkornigt material kan församra den dränerande funktionen, därför ska tvättad makadam användas. För förhindra att finkorningt material sugs upp i dräneringsskiktet placerasen fiberduk placeras mellan befintligt jordmaterial och dräneringslagret.

 

Konstrukionsprincip

Isolering under betongplatta

 1. Golvbeläggning
 2. Betongplatta
 3. Rockwool Markskiva Industri
 4. Kapillärbrytande skikt
 5. Befintlig mark

Fuktspärr

 

Fuktspärren har till syfte att skydda golvkonstruktioner med fuktkänsliga material som trä och vissa klister- eller limtyper mot uppträngande mark- och byggfukt från betongplattan.

En betongplatta utan sprickor utgör tillsammans med en fuktspärr av åldringsbeständig plastfolie, som skarvats med minst 200 mm överlapp och tätats noggrant vid olika genomföringar, också ett gott skydd mot markradon.

Nedan visas fuktspärrens placering vid olika utformningar av platta på mark.

 

 

563.gif
Trägolv på reglar

 

 564.gif
Fuktkänsliga golvbeläggningar. Betongen skall vara
uttorkad innan golvbeläggningen läggs ut.

 

565.gif
Ej fuktkänsliga golvbeläggningar
(keramiska plattor, natursten e.d.)

 

567.gif
Golv med värmerör eller värmekanaler med fuktkänsliga
golv-beläggningar. Betongen förutsätts vara uttorkad
med värmerör innan golvbeläggningen läggs ut.

 

Värmeisolering

 

Vid beräkning av värmegenomgångskoefficient, U-värde i W/m2K, för byggdelar mot mark används standarden SS-EN ISO 13370. Standarden omfattar förutom platta på mark även krypgrund samt uppvärmd och ouppvärmd källare.

Med en väl isolerad sockel eller kantbalk är det oftast nog med en och samma isolertjocklek under hela plattan, vilket ger jämna deformationer p.g.a. belastning och dessutom enklare arbetsutförande, samt ett bra fuktskydd.

 

 

Platta på mark

 

Rockwool Markskiva Industri läggs på det avjämnade kapillärbrytande skiktet och betongplattan gjuts ovanpå isoleringen. Markskiva Industri används vid nyttig last upp till 23 kN/m2 (2300 kg/m2 ), vilket normalt motsvarar tyngre industri. Produkten är mycket hård och har jämn och hög densitet.

Utöver den utbredda lasten måste hänsyn tas till eventuell linje-, punkt- och hjullast. Markskiva Industri är dimensionsstabil och krymper inte. Skivorna är tillverkade av oorganisk stenull och innehåller inga näringsämnen, som kan angripas av mikroorganismer. Markskiva skall alltid läggas med förskjutna skarvar.

 

Det hanteringsvänliga formatet medger snabb utläggning och täta skarvar utan falsade eller spontade kanter. Skivorna bör läggas i två eller flera skikt med förskjutna skarvar. På detta sätt uppnås bästa möjliga förutsättningar för ett bra värmeisoleringsvärde. Kapning och snedskärning skall ske med rätskiva eller skärbord så att fullgod anslutning mot angränsande skivor eller andra byggnadsdelar erhålls. Det är enkelt att med fullgod täthet göra urtag i skivorna för genomföringar av rör o dyl.

 

571.gif
Rockwool Markskiva Industri skall alltid läggas med växlade skarvar.

577.gif
Tillpassning vid genomföring.

578.gif
Rockwool Markskiva som underlag för armeringsnät.

Källargolv

 
Ett källargolv utförs konstruktionsmässigt på samma sätt som en platta på mark.  

Kantisolering

 

Sockelisolering
En utvändig obruten isolering är det bästa sättet att bryta värmeförluster och fukttransportvägar genom betongplattan. Bärande konstruktioner som är isolerade på utsidan gör att den relativa fuktigheten hålls låg och risken för fuktskador minskar. Efterhand kommer betongen anta inneluftens temperatur, vilket på sikt medför att golvet blir torrt. En välisolerad sockel ger en högre marktemperatur i det yttre randfältet, vilket kan medföra jämnare värmeförluster över hela plattan och därmed möjliggöra en och samma isolertjocklek.

Observera att detta gäller för småhus. Om byggnaden har stor utbredning kan betongplattor inte fuktskyddas med hjälp av isolering, då måste fuktskyddet kompletteras med ett tätskikt under betongen eller eventuellt med diffusionöppen golvbeläggning.

Markisolering
En platta på mark står i direkt kontakt med marken därför kan det finnas risk för tjällyftning intill sockeln.  För att undvika detta isoleras marken intill konstruktionen med Rockwool marksiva. Genom att isolera marken utmed sockeln uppnås också bättre isolering av betongplattan. Detta beror på att man hindrar kyla från att tränga ner i marken och vidare upp genom betongplattan.

 

 

 

 Kantisolering platta på mark

Platta på mark

 1. Betongplatta
 2. Sockelisolering
 3. Roxull Markskiva Industri
 4. Markisolering
 5. Kapillärbrytande skikt

 

 

 Utkragning runt platta på mark

Markisolering

 Klimatzon  1 2  3  4  5  6  7 8
 Isolertjocklek (mm)  50  50  70  100  100  150  170 180 
 Utkragningslängd, b (mm)  600  800  1000  1200  1500  2000  2200  2400
 Ökning vid hörn, B (mm)  600 600  600  600  600  600  600 600

 

karta 

 

 

 


PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)