System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Takkonstruktioner generellt

Konstruktionsprincip for takkonstruktioner

Takkonstruktioner kan utföras med balkar, fackverk, ramar och bågkonstruktioner.

Till bostadshus används normalt takstolar eller balkar av hyvlat virke. I fortsättningen behandlas takkonstruktioner av trä där isoleringen är placerad mellan de bärande elementen. Industrier och offentliga byggnader har ofta låglutande tak av trä, lättbetong, betong eller korrugerad plåt som bärande konstruktion. Då används normalt utvändig värmeisolering som kan skyddas mot regn och vind med takpapp eller plåt.

 

Konstruktionsprincip, fackverk

Konstruktionsprincip, fackverk

 

Konstruktionsprincip, ramverk
Konstruktionsprincip-ramverk

 

Konstruktionsprincip, snedtak

Konstruktionsprincip, snedtak

Val av isoleringsmaterial

Takkonstruktioner isoleras med antingen med Rockwool Granulate PRO eller Rockwool FlexiBatts. Isoleringen minskar värmeförluster från byggnaden och medverkar till ett bättre termiskt rumsklimat i form av högre yttemperatur på invändiga takytor så att "köldstrålning" och irriterande drag undviks.

Rockwool bjälklagsskiva används som översta skikt i vindsbjälklag eller andra konstruktioner där man önskar ett vindskydd. Ena sidan är försedd med ett ytskikt av papp som vänds mot den kalla sidan. Även Rockwool takstolsskiva har ett ytskikt av papp som utgör ett vindskydd mot luftspalten i snedtakskonstruktioner. Montaget kan ske antingen från ovansidan eller undersidan mellan takstolar på cc 1200 mm.

Rockwool  produkterna är hanteringsvänliga och snabba att arbeta med. Produkterna är tryckfasta, vilket har stor betydelse då det är viktigt att isoleringen sluter tätt intill bärande element och mot ångspärren så att isoleringsfel och oönskade luftströmningar undvikes.

Att isolera med lösull är den mest rationella metoden att isolera vindsbjälklag. Metoden att använda lösull är typgodkänd både för horisontella öppna vindsbjälklag och snedtak. Arbetet utförs av auktoriserade entreprenörer. Med Rockwool Lösull blir utfyllnaden runt stödben, bjälkar o liknande mycket bra och risken för springor och spalter helt försumbar.

Luftmotstånd
Luftgenomströmningen för ett isolermaterial har betydelse för luftäckage i en konstruktion och där luft kan blåsa över filagd isolering. Rockwool FlexiBatts har ett luftmotstånd på 8,8 kPa · s/m2.

Diffusionsöppet
Rockwool  produkterna är mycket diffusionsöppna, diffusionstalet är ca 0,14 kg/msGPa. Vattenånga, som diffunderar ut genom ev otätheter i ångspärren kan passera isolermaterialet och samtidigt kylas av utan att kondensera inne i materialet.

Åldringsbeständighet
Rockwool stenull är oorganisk och innehåller inga näringsämnen. Den kan därför inte angripas av mikroorganismer. Rockwool stenull kan inte ruttna och angrips inte av mikroorganismer, insekter eller gnagare.

Stenullsstrukturen

Mineralullens struktur är av avgörande betydelse för ett isolermaterials egenskaper. Rockwool stenull, t.ex. FlexiBatts, är högisolerande och tryckstabil, inte minst p.g.a. stenullens speciella struktur. Fibrerna i Rockwool stenull ligger huvudsakligen vågrätt men en del står dessutom lodrätt. Detta ger en struktur där fibrerna pekar i alla riktningar. Vidare uppnås en god anslutning vilket är av avgörande betydelse för såväl värme som brandteknisk funktion.

Stenullens struktur hindrar alltför stor "elasticitet" i isolermaterialet. Om ett isolermaterial komprimeras när det anbringas i konstruktionen uppnår man inte den beräknade isolerförmågan då isoleringen inte bibehåller sin tjocklek.
Dimensionsstabiliteten är därför en mycket viktig egenskap för ett isoleringsmaterial.

 

30.gif
Uppbyggnad av ROCKWOOL stenull

31.gif
Uppbyggnad av glasull

 

Utfyllnadsförmåga
ROCKWOOL stenulls speciella struktur ger tvärelasticitet och därmed bättre utfyllnadsförmåga. ROCKWOOL  står inte i en "båge" som en följd av överbredd eller slarvig tillskärning. Sådan isolering ger risk för köldbryggor och felen kan i regel inte ses.

För att minska transport och lagerkostnader är produkterna komprimerade i paketen men inte så mycket att tryckstabiliteten försämras. Stenullsprodukternas uppbyggnad hjälper till att bevara stabiliteten, så att isoleringen får full nominell tjocklek efter uppackningen, och när den placeras i konstruktionen.

 

33.gif
Här står isoleringsmaterialet i en "båge" som en följd av låg tvärelasticitet i materialet.

34.gif
Här har isoleringsmaterialet tryckts ihop men felet är inte synlig utifrån, i detta utförande riskerar man att få svarta ränder på utsidan då det blir en kraftig lokal köldbrygga runt regeln.

Takbeläggning

Takbeläggningen skall utgöra ett skydd mot regn, snö och vind etc. Takbeläggningen kan bestå av t.ex. tegel- eller betongpannor, korrugerad plåt eller av stål, aluminium eller trä med takpapptäckning.

 

Undertak och ventilation


Undertak
Om takläggningen inte är fullständigt tät mot regn, snö eller smältvatten skall den kompletteras med ett vattentätt undertak. Undertaket skall kunna avleda ev inträngande vatten till takrännan.

Ventilation
Mellan undertaket och isolermaterialets översida skall det anordnas en ventilationsspalt med öppningar mot det fria. Avsikten med denna ventilation är att avlägsna mindre fuktmängder som trots allt kan komma från ev otätheter i ångspärren och som utifrån har trängt in i konstruktionen.

För att takkonstruktionen ska kunna ventileras ska det utefter takfoten finnas en ventilationsspalt som är minst 50 mm. På ett vinsdbjälklag ska det också för genomströmning av luften också finnas minst en ventil i varje gavel. I en snedtakskonstruktion anordnas utluftningen antingen genom nocken eller via ventiler i undertaket.

 

108.gif
Snedtakskonstruktion                             

 1. Takbeläggning
 2. Bärläkt 25*50
 3. Ströläkt 25*50
 4. Undertak
 5. Ventilationsspalt. min 50 mm

 

 

vent i nock
Ventilation vid nock i snedtak

 1. Takpapp
 2. Bärläkt 25*50
 3. Ströläkt 25*50
 4. Takpapp
 5. Ventilationsspalt. min 50 mm
 6. Rockwool Takstolsskiva
 7. Ångspärr 
 8. Rockwool FlexiBatts
 9. Invändig beklädnad

Ångspärr

 

I lätta takkonstruktioner skall en ångspärr monteras på isoleringens varma sida. Ångspärren skall hindra varm, fuktig luft att tränga in i konstruktionen genom diffusion eller konvektion.

Obs: I ouppvärmda hus och hus med tidvis uppvärmning, t.ex. sommarhus ersätts ångspärren med RockTät Klimatmembran på konstruktionens insida.

 

64.gif
Skarv mellanlätt yttervägg och tak. Ångspärren i taket dras ner och överlappas mot anslutande ångspärr på väggen.

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS/
  ROCKWOOL lösull
 2. RockTät Ångspärr

 

Ångspärren är normalt en åldringsbeständig polyetenfilm med tjocklek 0,20 mm. Det är inte bara diffusionsmotståndet som är betydelsefullt utan det är även viktigt att ångspärren monteras så att lufttäthet i konstruktionen uppnås och luftströmningar således förhindras. Med en lufttät konstruktion undviks konvektionsproblem som annars innebär ökade värmeförluster och kondensproblem.

Skarvar i ångspärren ska undvikas om det är möjligt. Skarvar som är nödvändiga ska ha ett överlapp på minst 200 mm och klämmas och tejpas över ett regel. Anslutningen mot yttervägg eller andra konstruktioner utförs med överlapp och tejpas/tätas med diffusionstät tejp och/eller tätningsband.

Skarv mellan tung yttervägg och tak
I samband med montering av hammarbanden eller remstycke kläms en remsa av plastfilm fast enl Fig I 10 och I 11. Denna ansluts därefter till takkonstruktionens ångspärr när denna senare monteras.


ångspärr mot tung vägg.jpg
Skarv tung yttervägg/tak

110.gif

 1. RockTät Tätningsllist


67.gif

 

Inbyggnad av installationer
För att undvika skador på ångspärren kan den med fördel byggas in i konstruktionen, t.ex. 45 mm in i isolerskiktet. På detta sätt görs plats för exempelvis elinstallationer varvid håltagning i ångspärren undviks. Vid normal rumstemperatur 20 °C och en luftfuktighet på 50 % RF skall det minst vara dubbelt så tjock isolering på utsidan av ångspärren mot insidan. Den ska alltså inte sitta längre in i konstruktionen än 1/3 av total isolertjocklek. Vid lägre rumstemperatur och/eller högre luftfuktighet bör ångspärrens placering beräknas om osäkerhet föreligger innan den flyttas in.

 

ångspärr 45 mm in.jpg
Indragen ångspärr

 

69.gif
Exempel på inbyggnad vid installation

 1. Elrör
 2. RockTät Ångspärr

 

Tätning vid genomföringar i ångspärren

Det är viktigt för ångspärrens effektivitet att ångspärren kläms fast vid anslutning till konstruktionen.

70.gif
Tätning vid genomföringar i ångspärren

 1. RockTät Ångspärr
 2. Anslutning av ångspärr och tätning mot fönster

 

Genomföring av ventilationskanal

För att uppnå en effektiv ångspärr omkring genomföringar av ventilationskanaler används följande arbetsordning:

 1. Tejpa längs hela genombrytningen för att begränsa skadorna vid uppskärningen. 
 2. Skär diagonalt
 3. Montera ventilationskanal
 4. Ångspärren ansluts mot ventilationskanalen. Använd RockTät tejp, RockTät Protejp och/eller Rocktät Tätningsband.

71.gif
Genomföring av ventilationskanal

Ångspärr vid tilläggsisolering

Takkonstruktion utan ångspärr
Äldre takkonstruktioner saknar ofta en ångspärr. Om  innertakbeklädnaden byts ut monteras i samband med tilläggsisoleringen monteras över en ångspärr. I annat fall kan plastfolien klämmas fast mellan takbjälkarna från ovansidan. Ångspärren dras upp 20 - 30 mm på bjälkarna och kläms fast med en trälist.

 

 74.gif
Tilläggsisolering av konstruktion utan ångspärr i befintlig konstruktion

 

Takkonstruktion med ångspärr
Vid tilläggsisolering under takbjälklaget får den nya isolertjocklek får maximalt vara halva den tjocklek som den befintliga isoleringen har. Önskas större isolertjocklek skall befintlig ångspärr tas bort och ny monteras i anslutning till den varma sidan.

 

75.gif
Tilläggsisolering av konstruktion med ångspärr i befintlig konstruktion
Ny ångspärr montera på konstruktionens insida.

 

Takkonstruktion med ångspärr
Vid tilläggsisolering underifrån kan befintlig ångspärr sitta kvar. Den nya isoleringstjockleken får dock vara maximalt 1/3 av totala tjockleken. Önskas tjockare isolering skall ångspärren tas bort och en ny monteras, enligt bilden ovan.

76.gif
Tilläggsisolering av konstruktion med ångspärr i befintlig konstruktion
Den gamla ångspärren sitter kvar.

 

Invändig takbeklädnad

Den invändiga takbeklädnaden ska utgöra underlag för det önskade ytskiktet i byggnadens rum. Beklädnaden ska uppfylla de ytskikts- och materialkrav som gäller för byggnaden så att antändning och utveckling av brand förhindras.

Brand

Takkonstruktioner ska ha ett brandmotstånd som säkrar konstruktionens bärförmåga och stabilitet under en brand. Den tid som en takkonstruktionen ska upprätthålla sin bärförmåga, täthet och isolering är olika beroende av vilken byggnadstyp som är aktuell.

Rockwool stenull har goda brandbegränsande egenskaper och bidrar till flera olika fördelar i ett brandförlopp.

 • den ökar inte brandbelastningen
 • den bibehåller isoleringsförmågan vid brand
 • den avger inte rök och giftiga gaser vid brand
 • Vid brand skyddar Rockwool stenull bakomliggande material och bärande byggnadsdelar.

Under brandförloppet skyddar Rockwool stenull bakomliggande material och bärande byggnadsdelar. Olika brandkrav ställs beroende vilken funktion takkonstruktionen ska ha i byggnaden.

R.gif   E.gif   med temp I
Bärförmåga (R)                 Täthet (E)                            Isolering (I)

Bärförmåga (R)
Rockwool skyddar sidorna på reglarna så att de endast exponeras av branden mot kortsidan. Det betyder att bärförmågan upprätthålls under en längre tid. 

Täthet (E)
Rockwool stenull reducerar temperaturökning på oexponerad sida, därmed tar det längre tid innan branden kan spridas vidare. 

Isolering (I)
Rockwool stenull begränsar temperaturstigningen på den oexponerade sidan.

 

Brandteknisk fasthållning

När det ställs brandkrav på en takkonstruktion, skall isoleringen vara fasthållen vid bjälkarnas undersidor så att den inte lossnar om skivbeklädnaden brinner bort. För horisontella konstruktioner kan fasthållning ske med ståltrådar med högst 300 mm avstånd, ståltrådsnät eller gles minst 19 mm träpanel med högst 250 mm fria avstånd.

Isolerskivor skall vara fasthållna mot reglar så, att de inte lossnar om skivbeklädnaden brinner bort. Fasthållning av isolerskivorna kan ske genom övermått. Övermåttet skall vara så stort att skivorna sitter stadigt mellan reglarna. Fasthållning kan även ske med skråspikning (c högst 300 mm), varvid spiken skall tränga genom isoleringen minst 35 mm och förankras i träregel med ett inträngningsdjup av minst 20 mm. Denna typ av fasthållning kan användas i t ex väggar med inredd eller oinredd vind.

 

89.gif
Brandteknisk fasthållning,
lodräta och vågrätta konstruktioner

 92.gif
Brandteknisk fasthållning, lodräta konstruktioner

Ljud

Luftljud (R´w)
Luftljud (R’w) är ljud som sprider sig i luft från ljudkällor, ju högre R’w-värde, desto bättre är luftljudsisoleringen. Det kan vara ljud från t.ex. en musikanläggning.

Luftljudsisolering betecknas med:
Rw = vägt ljudreduktionstal i laboratorium
R'w = vägt reduktionstal i byggnaden

Laboratoriemätningar brukar generellt vara 4 - 5 dB bättre än mätningar gjorda på plats för samma konstruktion.

Anpassningsfaktor (C)
C50-3150 innebär att hänsyn tas till låga frekvenser. Frekvensområdet är från 50 Hz till 3150 Hz.

Ljudreduktion

1 dB En ändring som är så stor att den kan märkas
3 dB En väsentlig förändring som tydligt kan märkas, motsvarande en förändring av hörselintrycket med 20 %
6 dB Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 35 %
10 dB Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 50 %

 

Konstruktionsexempel94.gif
Takkonstruktion isolerad med
190 mm Rockwool FlexiBatts eller
200 mm glasull monterad på glespanel med 9 mm gipsskiva.

95.gif
Tillhörande ljudreduktionskurva, mätningarna utförda av Statens Provningsanstalt, Borås, nr 8231, 050 Konstruktionen isolerad med Rockwool stenull ljudisolerar 3dB bättre.

 96.gif
Konstruktion isolerad med
190 mm Rockwool FlexiBatts eller
200 mm glasull monterad på glespanel med 9 mm gipsskiva.

 

97.gif
Tillhörande ljudreduktionskurva, mätningarna utförda av Statens Provningsanstalt, Borås, nr 8231, 050 Konstruktionen isolerad med Rockwool stenull ljudisolerar 3dB bättre.

 PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)