System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kalla rör

Effektiv isolering av kalla rör ställer krav på montering av isolering och ångspärrsfolie. 

Kallvattenrör 5-18°C
Kallvattenrör med temperatur på ca 5-18°C isoleras med ROCKWOOL Universalrörskål, Rörskål 800 eller Alu-lamellmatta. Dessa produkter är beklädda med alufolie som fungerar som ångspärr. Alla skarvar i ångspärren försluts med tejp.

Principen-for-isolering-av-kallvattenror

Rör med temperaturer under 5 °C

Vi rekommenderar att värmekabel används i kombination med ROCKWOOL isolering för rör med frysrisk.

Isolering av kalla rör

Vid isolering av kalla rör ska hänsyn tas till både energiförluster, kondens och frysrisk. 

Isolering av kalla rör

Det är fördelaktigt att använda isolerade upphängningar. Isoleringen bör göras noggrant för att undvika sprickor, springor och områden med oavsiktligt tunnare isolering.

Så säger reglerna

I BBR 21 står det att:

9:51 Energiförluster
"Värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas."

6:622 Mikrobiell tillväxt
"För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt.

6:625 Utformning
"Risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande vatten ska begränsas."

Observera att alla dessa villkor oftast bör beaktas samtidigt.

Isolering av ventiler, upphängningar och flänsar
Ventiler, upphängningar och flänsar eller liknande produkter isoleras efter samma princip som den övriga anläggningen. Avsluta alltid med en ångspärr.


Kondensisolering

När kalla rör löper genom varma rum blir röret ofta fuktigt av kondens. Detta förhindras genom att röret isoleras med en ångspärr ytterst, t.ex. plast eller folie. Alla skarvar i ångspärren försluts med tejp.

Kondensisolering – isoleringstjocklek i mm
Utvändigt material:
PP:Plastplåt.
Alu: Tunn mönsterpräglad Alu-plåt.
Rumstemperatur 20 °C.

Det förutsätts att rören är isolerade med Universalrörskål eller Rörskål 800. Plana ytor isoleras med Alu-BrandBatts 80.

 


Frostskydd

Rör med stillastående medier (t.ex. vatten eller asfalt) där temperaturen ligger under fryspunkten för mediet riskerar att frysa sönder. Isolering av röret kan fördröja, men inte helt förhindra att rören fryser. I tabellen kan du se hur många timmar en korrekt utförd isolering håller rören frostfria.

Frostisolering – garanterad fördröjning i antal timmar
Värdena i tabellen anger tiden i timmar då röret är skyddat mot frostsprängning vid en starttemperatur av 0 °C och en omgivningstemperatur på –12 °C och en frysning på 25%. Beräkningarna gäller under förutsättning att rören är isolerade med ROCKWOOL Lamellmatta. ROCKWOOL Rörskål förlänger den säkra perioden.

Om ett medium i röret är stillastående under längre tid ska en värmekabel läggas på röret. Vår tekniska support kan hjälpa dig med en beräkning för kombinationen av värmekabel och isolering.

Observera att upphängningar och band som går genom isoleringsskiktet kan förkorta frostskyddstiden avsevärt. Vi rekommenderar därför isolerade upphängningar.


Fjärrkyla

I gallerior, större institutioner, butiker och kontor m.m. behövs ofta effektiv komfortkyla. Vanligtvis fås önskad kyleffekt genom kompressordrivna kylsystem på plats. Nackdelen är att de är bullriga, platskrävande och har höga driftskostnader.

Två alternativa sätt att tillhandahålla kylning byggs nu ut i snabb takt. Båda metoderna kallas ”fjärrkyla”.

 

Framledning av kallt vatten

     

Fjärrkylning med varmvatten

Denna typ av fjärrkylning använder varmt vatten för att ge kallt vatten.

Fjärrvarmvatten leds ut till användaren. Energin används i det varma fjärrvärmevattnet för att driva en absorptionskylanläggning.

Denna anläggning framställer på detta sätt kallt vatten med hjälp av varmt vatten.

Isolering av distributionsledningar i byggnaden
Kylvattnet distribueras till kylytorna i byggnadens ventilationssystem. Dessa distributionsledningar ska isoleras med tanke på kondens och energiläckage. Man kan sällan räkna med att energiläckaget nyttiggörs i byggnaden. Energin för kyla ska även medräknas i byggnadens energiberäkning enligt BBR 21.

 

grey-bullet-13x13px Fjärrkylning med kallvatten

Denna typ av fjärrkyla fungerar i princip som fjärrvärme, förutom att ingångstemperaturen till användaren är låg, vanligen 4–8 °C och returtemperaturen är högre, vanligen 12–15 °C. Det kalla vattnet som produceras av "fjärrkylaverket" levereras till användaren via ett ledningsnät.

Isolering av matarledningar
För att undvika att det kalla vattnet värms upp på sin väg till användaren måste framledningsröret isoleras effektivt. Genom att täcka röret med en ångspärr undviks kondens. Framledningsröret isoleras med minst 30–40 mm ROCKWOOL Rörskål eller Lamellmatta och avslutas med tejpning för en helt tät ångspärr.

Isolering av distributionsledningar i byggnaden
När kylvattnet nått fram ska det vidare till kylytorna i byggnadens ventilationssystem. Dessa distributionsledningar ska isoleras med tanke på kondens och energiläckage. Det är sällan energiläckaget tas till vara i byggnaden. Energin för kyla ska även räknas med i byggnadens energiberäkning enligt BBR 21.

Fjärrkylning med varmvatten   Fjärrkylning med kallvatten

 PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)