System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lambda-värden (λ)

Värmeledningsförmågan i produkter från ROCKWOOL beror på hur luften innestängs mellan stenullens fibrer och hur stillastående luften då kan hållas. Många produkter består av 99 % luft och 1 % stenullsfibrer.

Vad är lambdavärde?
Lambdavärde, även kallat termisk ledningsförmåga, är ett tal som anger hur väl ett material isolerar. Ju mindre materialets lambdavärde är, desto bättre isolerar det.

Så här definieras lambda:
Lambdavärde anger hur stor mängd energi, mätt i Wh, som under loppet av en timme passerar genom materialet. Mätningen utförs på 1 m2 med en tjocklek på 1 m när temperaturskillnaden mellan de två ytorna är 1 °C. Lambdavärdet beror inte på produktens tjocklek utan är materialkonstanten för alla tjocklekar av samma produkt.

λ-värdet måste alltid anges vid en viss medeltemperatur när det gäller teknisk isolering

Exempel: λ50 = 0,037 W/m · K
Värmeledningsförmåga vid medietemperaturen 50 °C.
Så här definieras lambda

lambda verdier rockwool
Var därför alltid medveten om de λ-värden som uppges.

Den termiska konduktiviteten är temperaturberoende
Exempel på en produkts lambdakurvaAlla isoleringsmaterials värmeledningsförmåga är mer eller mindre beroende av den temperatur där de ska verka. De flesta material isolerar sämre vid hög temperatur än vid låg. Därför är det viktigt att säkerställa överensstämmelse mellan de aktuella temperaturförhållandena, produktval och angivet λ-värde.

Säkerställande av värmeledningsförmåga
Ett fristående, oberoende kontrollorgan kontrollerar isoleringsprodukternas deklarerade värmeledningsförmåga jämfört med det som anges i produktdatabladet. Detta ligger till grund för CE-märkningen.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)