System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Regler och krav

Vid isolering av installationer och rör finns det olika regler, lagar och branchstandarder som hänsyn bör tas till. Informationen i denna online guide baseras på dessa.

Vad är BBR?
bbr boverktes byggreglmer coverBBR (Boverkets byggregler) är en samling föreskrifter och allmänna råd underordnad Plan- och bygglagen. Här finns bland annat tekniska krav på byggnader och byggmateriel. BBR reglerar bland annat buller, säkerhet, utformningar, brand och energihushållning med mera. BBR gäller vid nybyggnad, tillbyggnad, ändring och renovering.

Specifika krav
BBR ställer krav på rörisolering genom att bland annat specificera följande:

  • Värme- och kylinstallationer ska isoleras så att energiförluster begränsas
  • Rör ska inte utsättas för temperaturer där tillväxt av legionellabakterier kan ske
  • Rören ska inte kunna skadas genom frysning
  • Risk för brännskador via beröring ska minimeras

Här finns krav på om och hur ventilationsanläggningar ska brandisoleras.

I avsnitt 9 regleras värmeisolering av ventilationsanläggningar.


Vad är AMA?
ama coverAMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de skrivs in i entreprenadavtalet.
  • AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och är ett referensverk för utförande och projekte - ring. Skriften ges ut av Svensk Byggtjänst.
  • AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid projektering. Projektörer hänvisar ofta till AMA vid utförande av detaljlösningar på bygget.
  • AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.

Eksempel på teknisk iolseringI avtalet mellan beställare och entreprenör ligger en teknisk beskrivning som grund. Beskrivningen används bland annat för projektering, materialinköp och i arbetet på byggarbetsplatsen.

För att AMA ska gälla i beskrivningen krävs att så kallade BSAB-koder och rubriker från AMA använts.

 

 


Rörisolering i AMA VVS & Kyl 12
Projektörer använder ofta AMA VVS & Kyl för att bestämma isoleringstjocklek på rör. Detta gör de genom att ange en AMA-Serie, 1-8. Installatören kan sedan med hjälp av denna serie utläsa vilken tjocklek varje rördimension ska ha. Serien är även indelad i en A- och en B-kolumn. Detta är en uppdelning av värmeisoleringsförmåga på rörskålen. Bättre värmeisoleringsförmåga ligger i A-kolumnen (λ50<0,037W/mK) medan mindre bra ligger i B-kolumnen. (λ50<0,045W/mK). Detta gör att ROCKWOOL Rörskål 800 ligger kolumn A och ROCKWOOL Universalrörskål ligger i B-kolumnen. Om en projektör föreskrivit en viss serie är båda lika tillåtna att använda så länge det är rätt tjocklek enligt A/B-kolumn för angiven serie.

Beräkna gärna
I Europa används oftast beräkningar för att bestämma rätt isolertjocklek på rör. Det förbättrar flexibiliteten vid val av isolering eftersom lämplig tjocklek räknas fram. Tabeller eller beräkningar för respektive produkt tar hänsyn till temperatur, rördimension och produktens isolerförmåga på ett mer noggrant sätt. Att göra beräkningar kan innebära att tunnare isolertjocklek kan användas. ROCKWOOL rekommenderar därför att projektören/installatören använder sig av RockTec beräkningsprogram för att få fram isolertjocklekar. Observera att, detta inte kan göras om föreskrifterna säger att AMA ska följas.


Tilläggsisolering av befintliga anläggningar
Äldre byggnader har ofta bara 15–20 mm isolering av centralvärme- och varmvattenrören i t.ex. källare eller krypgrund. Att tilläggsisolera dessa rör är ofta en mycket bra investering. Ökas den befintliga isoleringen med ytterligare 20 mm kan följande besparing uppnås:

Beräkningsexempel, ouppvärmda rum:

13x13-red-bullet 22 mm rör: Från 20 mm till 40 mm

Sparar 40 kWh/år och löpmeter.

13x13-red-bullet 28 mm rör: Från 20 mm till 40 mm

Sparar 53 kWh/år och löpmeter.

13x13-red-bullet 34 mm rör: Från 20 mm till 40 mm

Sparar 60 kWh/år och löpmeter.

Med nuvarande oljepris (början av 2014) sparas:
Vid 21 mm rör: 48 kr/löpmeter om året
Vid 28 mm rör: 63 kr/löpmeter om året
Vid 34 mm rör: 72 kr/löpmeter om året

Besparingen kan bli större beroende av kvaliteten på befintlig isolering.

Vid heltidsdrift och vid konstant temperatur.


 

Rördiameter
(mm)
Serie, isoleringtjocklek (mm)
1 2 3 4 5 6 7 8
A B A B A B A B A B A B A B A B
0-20 40 50 40 50 60 70 60 70 80 100 100 120        
≤ 20-50 40 50 60 70 60 70 80 100 100 120 120 150 160 200 180 220
≤ 50-100 60 70 60 70 80 100 100 120 120 150 160 200 180 220 220 260
≤ 100-200 60 70 80 100 100 120 120 150 160 200 180 220 220 260 240 300
≤ 200-350 80 100 100 120 120 150 160 200 180 220 220 260 240 300 280 340
≤ 350-550 100 120 120 150 160 200 180 220 220 260 240 300 280 340 320 380

Isolertjocklek i mm vid termisk isolering med mineralull på rör. Värmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C ska vara bättre eller lika med 0,037 W/mK i kolumn A respektive bättre eller lika med 0,045 W/mK i kolumn B. Källa: AMA VVS & KYL 12 Tabell RB/1.PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)