System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lätta skiljeväggar

Konstruktionsprincip

Lätta, avskiljande väggar kan konstrueras med enkelt eller dubbelt regelverk med stål- eller träreglar och med beklädnad av t.ex. gips- eller träbaserade skivor. Till lägenhetsskiljande väggar används dubbelt regelverk, för att uppnå en bra ljudisolering mellan lägenheter. Från ljudisoleringssynpunkt är det viktigt att anslutningar är tätade. Redan mindre otätheter kan ge en märkbar minskning av ljudreduktionen.

Enkel skiljevägg, trä

Skiljevägg 3d

 

Dubbel skiljevägg, trä
dubbel trä

 Dubbel skiljevägg, stål

stålregel ljud

 

840.gif

Skiljevägg, stålregel
1. 13 mm gipsskiva
2. Stålreglar cc 600 mm
3. 45 mm Rockwool FlexiBatts
4. 13 mm gipsskiva 

841.gif

Skiljevägg, stålregel med förskjutna skarvar
1. 2x13 mm gipsskiva
2. Stålreglar cc 300 mm, förskjutna
3. 95 mm Rockwool FlexiBatts

 

842.gif

Skiljevägg, träregel
1. 9 mm beklädnadsskiva
2. 45x95 mm träreglar, cc 600 mm
3. 95 mm Rockwool FlexiBatts

843.gif

Skiljevägg, skiljda konstruktioner
1. 2 x 13 mm gipsskiva
2. 45x70 mm träreglar i två lager, cc 600 mm med förskjutning
3. 70 mm Rockwool FlexiBatts i två lager
4. Luftspalt

 

Val av isoleringsmaterial

Till lätta, avskiljande väggar med stål eller träreglar används Rockwool FlexiBatts eller Rockwool Stålregelskiva. Isolermaterialet kommer att med 5-10 mm övermått spännas fast mellan stål- eller träreglarna, vilket ger både täthet gentemot ljudgenomgång och en brandteknisk fasthållning av isoleringsmaterialet, om skivbeklädnaden brinner bort.

Brand

Det är särskilt viktigt för lätta avskiljande väggar att isoleringsmaterialet
ger största möjliga brandskydd, när väggarna används som brandcellsskiljande väggar. Rockwool stenull är ett obrännbart isoleringsmaterial, som tål temperaturer
över 1000 °C utan att smälta. Ett obrännbart isoleringsmaterial med hög smältpunkt är även lämpligt att använda i brandskyddande konstruktioner av följande skäl:

 • det ökar inte brandbelastningen
 • det bibehåller isoleringsförmågan vid brand
 • det avger inte rök och giftiga gaser vid brand
 • Vid brand skyddar Rockwool stenull bakomliggande material och bärande byggnadsdelar.

 

Under brandförloppet skyddar Rockwool stenull bakomliggande material och bärande byggnadsdelar. Lätta skiljeväggar kan vara både bärande och brandavskiljande. Det ställs olika brandkrav beroende vilken funktion skiljeväggen ska ha i byggnaden.

R.gif 
Bärförmåga (R)

E.gif  
Täthet (E)

med temp I  
Isolering (I)

 

Bärförmåga (R)
Rockwool skyddar sidorna på reglarna så att de endast exponeras av branden mot kortsidan. Det betyder att bärförmågan upprätthålls under en längre tid. 

Täthet (E)
Rockwool stenull reducerar temperaturökning på oexponerad sida, därmed tar det längre tid innan branden kan spridas vidare. 

Isolering (I)
Rockwool stenull begränsar temperaturstigningen på den oexponerade sidan.

Ljud

 

Den ljudreduktion som uppnås t ex genom en lätt skivbeklädd
vägg är avhängig av flera faktorer:

 • skivbeklädnadens egenskaper
 • det inbördes avståndet mellan skivorna
 • om det är kontakt mellan skivorna via reglar eller om skivorna står skilda från varandra
 • om hålrummet är oisolerat eller isolerat med Rockwool stenull.

Isoleringens funktion är först och främst att reducera den akustiska förbindelsen med ytskikten och därmed hindra att ljudtrycket i hålrummet blir större. För att dämpa resonansljudet i mellanrummet skall hålrummet isoleras med ett ljudabsorberande material som FlexiBatts. Ljudreduktionen i isoleringen har betydelse vid ev läckage i ytbeklädnaden. FlexiBatts är formstabil med stor utfyllnadsförmåga. Generellt rekommenderas att foga skarvarna vid vägg-, tak- och golvanslutningar.

                   isolerad
Oisolerad vägg                                                      Isolerad vägg


Lägenhetsskiljande vägg utföres alltid med dubbelt avskiljda regelverk

Isoleringens betydelse framgår tydligt av nedanstående mätningar.

ljudkurva

Luftljud (R´w)
Luftljud (R’w) är ljud som sprider sig i luft från ljudkällor, ju högre R’w-värde, desto bättre är luftljudsisoleringen. Det kan vara ljud från t.ex. en musikanläggning.

Luftljudsisolering betecknas med:
Rw = vägt ljudreduktionstal i laboratorium
R'w = vägt reduktionstal i byggnaden

Laboratoriemätningar brukar generellt vara 4 - 5 dB bättre än mätningar gjorda på plats för samma konstruktion.

Anpassningsfaktor (C)
C50-3150 innebär att hänsyn tas till låga frekvenser. Frekvensområdet är från 50 Hz till 3150 Hz.

Ljudreduktion

1 dB En ändring som är så stor att den kan märkas
3 dB En väsentlig förändring som tydligt kan märkas, motsvarande en förändring av hörselintrycket med 20 %
6 dB Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 35 %
10 dB Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 50 %

Skarvdetaljer

 

Där det ställs stora krav på ljudisolering för en skiljevägg skall flanktransmissionen genom de anslutande byggnadsdelarna golv, väggar och tak brytas. Man skall också vara uppmärksam på att elinstallationer och rörgenomföringar försämrar väggens ljudisolering.

Mellanvägg/betongbjälklag
Vid ojämna kontaktytor skall grader och förhöjningar tas bort och gropar skall fyllas ut med Roxremsa för uppsättning av stålreglar eller träreglar. Vid vägg med luftljudsisolering på R'w = 44 dB eller mera bör det alltid förseglas med fogmassa. Detta rekommenderas också vid vägg för mindre ljudisolering när anslutningsytan är ojämn.

Mellanvägg / flytande golv
Fogarna mellan mellanvägg och flytande golv av betong skall utfyllas med Roxremsa och förseglas med fogmassa. Golvet bör avbrytas med en fog om vägg med luftljudsisolering större än R'w = 40 dB monteras.

Extravägg
Existerande mellanvägg kan förbättras ljudmässigt med hjälp av extravägg. Förbättringen är beroende av den existerande mellanväggens ljudisolering och med risk för flanktransmission. Extraväggen kan byggas upp av stål eller träreglar.
Extraväggen skall sättas upp utan fast förbindelse till existerande vägg och med förankring till anslutande vägg, golv och tak. Hålrummet isoleras med minimum 45 mm FlexiBatts och bekläds med 2 lager 13 mm gipsskivor. De angränsande
fogarna förseglas med plastisk fogmassa.

 

skarv tak
Skiljevägg/betongtak

 1. Betongbjälklag
 2. Roxull Roxremsa
 3. RockTät Fogmassa
 4. Roxull FlexiBatts
 5. Skiljevägg med separata regelverk

 skarv golv
Skiljevägg/betongplatta

 1. Betongplatta
 2. Mellanvägg
 3. Roxull FlexiBatts
 4. RockTät Fogmassa
 5. Roxull Roxremsa
 6. Roxull Renoveringsboard
 7. Roxull Markskiva Industri

Konstruktionsexempel

Stålregelvägg, ej bärande  

stål 45

 

Uppbyggnad
1. 45 mm stålreglar cc 600
2. 13 mm gips på varje sida
3. 45 mm Rockwool Stålregelskiva

Brand
EI 30

Ljud
R'w = 36 dB

 

Stålregelvägg, ej bärande

Stål 70

 

Uppbyggnad

1. 95 mm stålreglar cc 600
2. 13 mm gipsskiva på varje sida
3. 95 mm Rockwool Stålregelskiva

Brand
EI 30

Ljud
R'w = 38 dB

Stålregelvägg, ej bärande 

stål saxad

 

Uppbyggnad

1
. 13 mm gipsskiva på varje sida
2. 13 mm gipsskiva på varje sida
3. 70 mm växlade stålreglar cc 600
4. 95 mm Rockwool Stålregelskiva  

Brand
EI 60

Ljud
R'w = 52 dB

Träregelvägg, ej bärande 

Stålregel 13+13

 

 

Uppbyggnad

1. 45 mm träreglar cc 600
2. 13 mm gipsskiva
3. 45 mm Rockwool FlexiBatts

Brand
EI 30

Ljud
R'w = 30 dB

Träregelvägg, ej bärande

trä 100

 

Uppbyggnad

1. 95 mm träreglar cc 600
2. 13 mm gipsskiva
3. 95 mm Rockwool FlexiBatts

Brand
EI 30

Ljud
R'w = 35 dB

Träregelvägg, ej bärande 

trä dubbel 70

Uppbyggnad 

      
1. 70 mm träreglar cc 600
2. 2*13 mm gipsskiva på varje sida
3. 2*70 mm Rockwool FlexiBatts

Brand
EI 60

Ljud
R'w = 55 dB PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)