System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Lätta ytterväggar

Konstruktionsprincip

Lätt yttervägg är vägg med en total vikt av högst 100 kg per m2. Den del av konstruktionen som ligger innanför ev. ventilerad luftspalt medräknas i vikten. Lätt yttervägg utförs helt eller delvis som element eller byggs på plats. Väggen kan utföras som bärande eller icke bärande konstruktion.

Yttervägg träpanel

 

 

Konstruktionsprincip

 1. Regnskydd
 2. Luftspalt
 3. Vindskydd
 4. Värmeisolering
 5. Ångspärr
 6. Invändig beklädnad                                                            

Utvändig beklädnad

Eftersom den utvändiga beklädnaden skall fungera som regnskydd, måste beklädnaden vara väderbeständig. Beklädnaden skall också uppfylla aktuella brandkrav, d.v.s. den får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan omfattning att utrymning och brandsläckning försvåras eller så att stor risk för skador uppstår för personer som vistas i närheten. Fasadbeklädnader bör vara av svårantändligt
material eller uppfylla kraven på ytskikt klass III, t ex träpanel. För byggnader med fler än två våningsplan gäller ytterligare brandkrav på utvändig beklädnad ovanför bottenvåningen för att begränsa risken för spridning av brand från fönster till fönster. Brännbar beklädnad får här användas i mycket begränsad omfattning, såsom mellan fönster i sidled.

 

Ventilerad luftspalt

Den ventilerade luftspalten har följande funktion:

 • verkar tryckutjämnande vid yttre vindpåverkan
 • förhindrar regngenomslag att tränga in i väggen
 • ventilerar bort vattenånga som från insidan ev kan diffundera ut genom konstruktionen

Vid skalmur utanpå en vägg bör luftmellanrummet vara minst 50 mm. I det första skiftet skall det - för att säkra ventilering av luftspalten - vara 2 öppna stötfogar nederst och överst per meter vägg.

787.gif
Ventilerad luftspalt

 1. Skalmur
 2. Ventilerat utrymme
 3. Vindtätt skikt

Anslutningar

Fogar vid fönster, dörrar, mellan olika konstruktionsdelar skall ha följande funktioner:

Regntäthet
Vatten får inte ansamlas bakom regnskärmen. Därför skall fogen vara av ett diffusionsöppet material.

Värmeisolerande
Utrymmet mellan fönsterkarm och yttervägg ska värmeisoleras. Detta kallas för att dreva och görs enkelt med spatel.

Lufttäthet
För att undgå konvektion och diffusion av fukt inifrån och ut skall anslutningen på insidan fogas diffusionstät fogmassa.

 

Fuktisolering

På fundamentet minst 200 mm över mark monteras sylltätning innan träregelväggen byggs. Vid ytterväggar med skalmur monteras ett skikt med murpapp mellan skalmur och fundament. Murpappen dras upp bakom väggen och leder ut fukten som eventuellt tagit sig igenom tegelväggen. Murpappen klistras eller eller bockas in under det vindtäta skiktet.

Tyyervägg med tegel
Fuktisolering av fundament

 1. Ångspärr 
 2. Ventilationsspalt
 3. ROCKWOOL Skalmursskiva
 4. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 5. Murpapp
 6. Sylltätning
 7. 2 st öppna stötfogar per löpmeter

Vid väggar av skalmur skall murpapp användas över öppningar i muren. Det asfaltsimpregnerade papperet skall dras förbi muröppningen minst 150 mm på varje sida.

 

792.gif

Fuktisolering över muröppning

 1. Ventilationsspalt
 2. Murpapp
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 4. ROCKWOOL Roxremsa/
  ROCKWOOL Glasremsa

Ångspärr

Ångspärren skall hindra varm, fuktig luft att tränga in i konstruktionen genom diffusion eller konvektion. Som ångspärr används normalt åldringsbeständig polyetenfilm, tjocklek 0,20 mm. Det är inte bara diffusionsmotståndet som är betydelsefullt utan det är även viktigt att ångspärren monteras så att lufttäthet uppnås och luftströmningar således förhindras. Genom att utföra ångspärren lufttät undviks konvektionsproblem som annars innebär ökade värmeförluster och kondensproblem.

Obs: I ouppvärmda hus och hus med tidvis uppvärmning, t.ex. sommarhus skall ångspärren ersättas med RockTät Klimatmembran

 

794.gif
Anslutning mot golv

793.gif
Anslutning mot tak

Vindskydd

Vindskyddets funktion är att skydda isoleringen mot anblåsning och konstruktionen mot luftläckage. Det är den stillastående luften i isoleringen som ger den goda isoleringsförmågan. Det finns olika typer av material som fungerar som vindskydd t.ex. mjuka vindskydd av papp eller gips . vindskyddet ska vara beständigt så att det inte kan angripas av mögel. För att vindskyddet ska ge fullgod funktion ska alla skarvar klämmas fast och utföras med överlapp alternativt tätas med skarvlister.

Ett vindtätt skikt ska vara diffusionsöppet. Diffusionsmotståndet för skiktet bör högst vara 1/10 av diffusionsmotståndet på den varma sidan av konstruktionen ångspärr + invändig beklädnad). Fasadskiktet monteras utanför vindskydd och  och hålrummet som utgör en ventilerad luftspalt. 

 Vindskydd
                  Vindtätning   

 

Skarvar

Skarvar i ångspärren skall i möjligaste mån undvikas. De skarvar som likväl måste utföras skall ha ett överlapp på minst 200 mm och skarvarna skall vara klämda.
Anslutningen vid golv och tak skall likaså vara utförda lufttäta med klämda överlapp till anslutande ångspärrar.

 

Lätt yttervägg träfasad
Anslutning yttervägg/sockel

 1. Ångspärr
 2. Vindskydd
 3. Rockwool FlexiBatts
 4. Rockwool FlexiBatts
 5. Syllremsa

 

 

796.gif
Skarvning vid yttervägg / Tak

 1. Rockwool FlexiBatts
 2. Ångspärr

Brand

Rockwool stenull är ett obrännbart isoleringsmaterial som tål temperaturer över 1000°C utan att smälta. Ett obrännbart material med hög smältpunkt ökar brandsäkerheten i konstruktionerna och innebär att:

 • Materialet ökar inte brandbelastningen
 • Under en brand bevaras isoleringsförmågan
 • Materialet avger inte några aggressiva gaser under brand

Under brandförloppet skyddar Rockwool stenull bakomliggande material och bärande byggnadsdelar. Lätta ytterväggar kan vara både bärande och brandavskiljande (REI).

Bärförmåga (R)
Rockwool skyddar sidorna på reglarna så att de endast exponeras av branden mot kortsidan. Det betyder att bärförmågan upprätthålls under en längre tid. 

Täthet (E)
Rockwool stenull reducerar temperaturökning på oexponerad sida, därmed tar det längre tid innan branden kan spridas vidare. 

Isolering (I)
Rockwool stenull begränsar temperaturstigningen på den oexponerade sidan.

 

Brandteknisk fasthållning

När det ställs brandkrav på lätta ytterväggar av träreglar eller stålreglar ska isoleringen vara brandtekniskt fasthållen mot träreglarna så att den inte lossnar om skivbeklädnaden brinner bort.

Fasthållning av horisontella konstruktioner kan ske med ståltrådar med högst 300 mm avstånd, ståltrådsnät eller gles,minst 19 mm träpanel med högst 250 mm fria avstånd.

Fasthållning av isoleringsskivor kan ske genom övermått. Övermåttet skall vara 5-10 mm så att skivorna sitter stadigt mellan reglarna. Det kan också utföras genom skråspikning (c/c högst 300 mm), varvid spiken ska tränga genom
isoleringen minst 35 mm och förankras i träregel med ett inträngningsdjup av minst 20 mm.

Också i stålregelväggar ska isoleringen vara brandtekniskt fasthållen. Roxull stenull är väl lämpad för detta, eftersom den är dimensionsstabil och av trycktåligt isolermaterial. Detta är nödvändigt för att undvika smältning och krympning och därmed förenad risk för att isoleringen lossnar vid brand.

 

798.gif

Brandteknisk fasthållning 

799.gif

Brandteknisk fasthållning, lodräta konstruktioner

Ljud

Den ljudreduktion som uppnås t.ex. genom en lätt skivbeklädd vägg beror på flera faktorer.

 • skivbeklädnadens egenskaper
 • det inbördes avståndet mellan skivorna
 • om det är kontakt mellan skivorna och reglar eller om skivorna står skilda från varandra
 • om hålrummet är oisolerat eller isolerat

Isoleringsmaterialets funktion är först och främst att reducera den akustiska förbindelsen mellan ytskiktet och därmed hindra att ljudtrycket i hålrummet ökar. För att dämpa resonansljuden i hålrummet ska hålrummet isoleras med ett ljudabsorberande material som Rockwool FlexiBatts. Ljudreduktionen för isoleringsmaterialet har också betydelse vid eventuellt läckage i beklädnaden. FlexiBatts är formfast med en stor utfyllnadsgrad. Generellt rekommenderas att foga skarvarna vid anslutande byggnadsdelar.

Luftljud (R´w)
Luftljud (R’w) är ljud som sprider sig i luft från ljudkällor, ju högre R’w-värde, desto bättre är luftljudsisoleringen. Det kan vara ljud från t.ex. en musikanläggning.

Luftljudsisolering betecknas med:
Rw = vägt ljudreduktionstal i laboratorium
R'w = vägt reduktionstal i byggnaden

Laboratoriemätningar brukar generellt vara 4 - 5 dB bättre än mätningar gjorda på plats för samma konstruktion.

Anpassningsfaktor (C)
C50-3150 innebär att hänsyn tas till låga frekvenser. Frekvensområdet är från 50 Hz till 3150 Hz.

Ljudreduktion

1 dB En ändring som är så stor att den kan märkas
3 dB En väsentlig förändring som tydligt kan märkas, motsvarande en förändring av hörselintrycket med 20 %
6 dB Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 35 %
10 dB Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 50 %PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)